پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Thu 26 Apr 2018

شعر/ میان فیش ما تا فیش آن ها تفاوت از زمین تا آسمان است

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 4540

شعر/ میان فیش ما تا فیش آن ها تفاوت از زمین تا آسمان است

تاریخ انتشار۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۱:۲۴

احمد اسدی یکی از شاعران شهرستان خرامه، قطعه شعری را در وصف "مدیران نجومی" سروده است.

به گزارش صدای خرامه، این روزها در بسیاری از محافل و جلسات، حرف از حقوق و فیش حقوقی شنیده می شود؛ مسئله ای پس از انتشار اولین فیش های نجومی، نقل زبان ها شد؛ احمد اسدی یکی از شاعران شهرستان خرامه، قطعه شعری را در وصف "مدیران نجومی" سروده است.

http://sedaykherameh.ir/files/images/95-Shahrivar/a779250f_%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C.jpg

«میان فیش ما تا فیش آن ها تفاوت از زمین تا آسمان است»

 

مـدیـرو فـیـش حقوق تــو چند است ؟        

که این دنیا به کامت مثل قند است ؟

 

حــقـــوق مــا هـمه خواهر ، برادر    

بــــود بـــا یــــک حــقـوق تو برابـر

 

مـــگــر شـق الـقـمـر تـو می نمایی    

و یــا کــــه بــاب خـیـبر می گشایـی

 

تـو آن فرهاد کوهکن هم که نیستی    

بـگـو از بـهـر این مردم تو کیستی ؟

 

نــجــومــی هـست حقوقت لامروّت    

چـه کـس داده تـو را اینگونه قوت ؟

 

حــقــوق تـو بـود بـیـش از اضـافی    

بـه پـشت میز ، اتم را می شکافی ؟

 

ز شــیــر مــرغ اسـتـخـر شـنـایـت    

ســفـرهــای اروپــایـــی مــنــایــــت

 

جــوانــان تــو از مــا بـهـتـرانــنــد    

بــه ســوی غــرب و آمـریکا روانند

 

بـــدون مــشکلات و کار و زحمت    

هــمــه غــرقــنــد انـدر ناز و نعمت

 

جــهاز دخــتـــرانت بی نظیر است     

پــســرهــا هرکه بهر خود امیر است

 

درون کــــاخ مــرمــر خـانه ی تو    

ز یــاقــوت و زمــرد شــانـــه ی تـو

 

بــــود ابــریــشــم انــدر زیر پایت    

پـــــر قـــو هـــســت درون مـتکایت

 

بــــر دردانــه ات داری پــرستـار    

تــو هــسـتی از غم و از غصه بیزار

 

تــو مـاشین های ملیاردی سواری     

خــبــر از درد ایــن مـــردم نــداری

 

خـبــر از آنکه کارتن خواب باشد    

ز بــیـــکــاری و فــقر بی تاب باشد

 

بــه نــان شـب بـسـی محتاج باشند    

اســیــر خــشــم ایــن امــواج بـاشـند

 

ز بــیــکــاری جــوان مـعتاد گردد    

حــیــات و عــمــر او بــربـاد گـردد

 

ســواره از پــیــاده بـی خـبر هست    

فــغــان مـانــده در راه بی اثر هست

 

اگــر کــاخــی کشیده سر به افلاک    

یــقــیــنــا کــوخ هـا افـتـاده بـر خاک

 

تـــو کـه بر مـرکـب قدرت سواری    

خــبــر از حـال ایـن مــردم نـــداری

 

خـــدایا ، اخـتلاس و رانت خواری    

جـوانـان کـرده اسـت از دیـن فراری

 

ز فــیــش و اخـتـلـاس ها وامصیبت    

ز رانـت و حـق نـاس هـا وامـصیـبت

 

چــرا آن اخـتـلــاس هـا کـش نباید ؟    

کــه آقـا زاده ای رنــجــش نــبــایــد ؟

 

خـدایـا هر چه ما خواستیم نه آن شد    

چـه مـی خواستیم ولی بنگر چنان شد

 

احمد اسدی

 

 

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر