سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Tue 24 Apr 2018

کمپین «جهان بدون اسرائیل» در خرامه

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 6735

کمپین «جهان بدون اسرائیل» در خرامه

تاریخ انتشار۲ تير ۱۳۹۶ - ۵:۴۲:۳۹

در آستانه روز جهانی قدس، مردم خرامه به کمپین «جهان بدون اسرائیل» پیوستند.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%2096.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%2097.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%2098.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%2099.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20991.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20992.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20993.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20994.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20995.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20996.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20997.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Tir/1%20kampain/1%20tir%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20998.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر