جمعه ۳ فروردين ۱۳۹۷  , Fri 23 Mar 2018

سفر استاندار فارس به خرامه از نگاه دوربین

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 8117

سفر استاندار فارس به خرامه از نگاه دوربین

تاریخ انتشار۱۲ آبان ۱۳۹۶ - ۰:۵۸:۵۱

اسماعیل تبادار استاندار فارس در سفری 10 ساعته به شهرستان خرامه ضمن حضور در تعدادی مراسم، از وضعیت زندگی مردم این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش صدای خرامه، اسماعیل تبادار استاندار فارس در سفری 10 ساعته به شهرستان خرامه ضمن حضور در تعدادی مراسم، از وضعیت زندگی مردم این شهرستان بازدید کرد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2096.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2097.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2098.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2099.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20991.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/11%20ostandar/11%20aban%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20992.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر