جمعه ۳ فروردين ۱۳۹۷  , Fri 23 Mar 2018

فریاد مرگ بر آمریکای مردم خرامه در روز 13 آبان

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 8142

فریاد مرگ بر آمریکای مردم خرامه در روز 13 آبان

تاریخ انتشار۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۴:۱۹:۲۵

مردم خرامه با حضور پرشور خود در راهپیمایی 13 آبان فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%2096.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20khodadad/13%20aban%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%2097.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر