شنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷  , Sat 24 Mar 2018

عزاداری مردم خرامه در مشهد مقدس

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 8271

عزاداری مردم خرامه در مشهد مقدس

تاریخ انتشار۲۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۹:۲۷

مراسم زنجیرزنی هیئت جان نثاران قمر بنی هاشم(ع) شهرستان خرامه در مشهد مقدس برگزار شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2096.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2097.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/27%20azadari%20heiat/27%20aban%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2098.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر