چهارشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۷  , Wed 21 Mar 2018

مراسم تقدیر از قهرمانان ورزشی خرامه به روایت تصویر

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 8669

مراسم تقدیر از قهرمانان ورزشی خرامه به روایت تصویر

تاریخ انتشار۲۱ دي ۱۳۹۶ - ۲۳:۳۶:۲۴

از 136 نفر از رؤسا، نائب رئیسان، مسئولین کمیته‌های مختلف هیئت‌های ورزشی، مربیان، ورزشکاران برتر آسیایی، کشوری و استانی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ تقدیر شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/21%20varzesh/21%20dey%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2096.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر