يكشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Sun 22 Apr 2018

سفر مدیرکل نوسازی مدارس فارس به خرامه از نگاه دوربین

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 9042

سفر مدیرکل نوسازی مدارس فارس به خرامه از نگاه دوربین

تاریخ انتشار۲۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۵:۵۵

مدیرکل و جمعی از کارشناسان نوسازی مدارس فارس به همراه مسئولین شهرستان خرامه از وضعیت پروژه های نیمه تمام آموزش و پرورش خرامه بازدید کردند.

http://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%2096.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%2097.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%2098.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%2099.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/safar%20modir%20kol/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20991.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر